Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
Оприлюднення проекту регуляторного акту Заміської сільської ради Валківського району Харківської області

15.03.2014

Про надання дозволу на оприлюднення проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади


У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОН
ЗАМІСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ХХІІІ сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 11 березня 2014 року № 17

Про надання дозволу на оприлюднення проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади

Відповідно до п. 4 ст. 29 Закону Ураїни “Про місцеве самоврядування в Україні” , Законів України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», „Про приватизацію державного майна”, „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, сільська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Сільському голові (Власенко К.А.) оприлюднити проект рішення «Про затвердження Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади» та аналіз регуляторного впливу даного рішення.
2. Оприлюднення проекту рішення сільської ради «Про затвердження Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади» на сайті Валківської районної ради за адресою www.valki.kharkov.ua. та через дошку інформації сільської ради (Додаток 1,2,3).
3. Встановити термін отримання зауважень та пропозицій до проекту рішення 30 календарних днів з дати оприлюднення, після чого подати дане рішення на затвердження Заміської сільської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку, комунальної власності, аграрної політики та екології .

Сільський голова Власенко К.А.

Додаток № 1
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОН
ЗАМІСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
______ сесія VІ скликання
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від « ___»______________ 2014 року № _____

Про затвердження Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади

Відповідно до п. 4 ст. 29 Закону Ураїни “Про місцеве самоврядування в Україні” , Законів України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», „Про приватизацію державного майна”, „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, сільська рада
В И Р І Ш И Л А :
3. Затвердити Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади (Додаток 1).
4. Визнати таким, що втратило свою чинність рішення XX сесії сільської ради V скликання № 99 від 18 листопада 2008 року «Про затвердження Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку, комунальної власності, аграрної політики та екології .

Сільський голова Власенко К.А.

Додаток № 2 до рішення №____
Заміської сільської ради _____ сесії УІ скликання
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗАМІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

РОЗДІЛ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади (далі - Положення) розроблене відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про приватизацію державного майна”, „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.
1.2. Це Положення застосовується при приватизації (відчуженні) об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади:
- цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів;
- індивідуально визначеного майна;
- нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення);
- об’єктів незавершеного будівництва.
1.3. Приватизація (відчуження) об’єктів здійснюється шляхом:
- продажу об’єктів на аукціоні, за конкурсом, іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців;
- викупу.
1.4. Суб’єкти приватизації.
Суб’єктами приватизації об’єктів спільної власності територіальної громади є:
- сільська рада;
- голова сільської ради;
- постійна комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку, комунальної власності, аграрної політики та екології;
- покупець (або його представник);
- посередники.
Приватизація (відчуження) об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади на підставі рішення сільської ради.

РОЗДІЛ II.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВИ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ ОБ’ЄКТА
2.1. Покупець, який має намір скористатися правом на приватизацію цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, нерухомого майна, індивідуально визначеного майна, в тому числі орендованого, або об’єкта незавершеного будівництва, звертається до сільської ради із заявою. (додаток 1).
Разом із заявою покупці – фізичні особи подають:
- відомості про особу, домашню адресу, громадянство;
- номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт приватизації;
- документ про внесення плати за подання заяви;
- декларацію про доходи, у разі придбання об’єкта приватизації за рахунок грошових коштів.
Покупці – юридичні особи подають:
- повну назву заявника та його юридичну адресу;
- прізвище, ім’я, по батькові керівника;
- номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт приватизації;
- документ про внесення плати за подання заяви;
- нотаріально посвідчені копії установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути покупцем згідно із законодавством про приватизацію (копію відповідного рішення органів місцевого самоврядування – для органів місцевого самоврядування).
В разі, якщо об’єкт є орендованим, до звернення додаються договір оренди, технічний паспорт на об’єкти нерухомості, свідоцтво про право власності, відомості щодо земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, а також пропозиції балансоутримувача майна щодо можливості відчуження об’єкта. В інших випадках – відомості про об’єкт приватизації, заявника та пропозиції балансоутримувача майна щодо можливості відчуження об’єкта.
2.2. Голова сільської ради надає для розгляду подану юридичною чи фізичною особою заяву до постійної комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, комунальної власності, аграрної політики та екології, яка у разі відсутності підстав для відмови у приватизації надає голові сільської ради пропозиції щодо способу приватизації та включає об’єкт до переліку об’єктів, що підлягають приватизації на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу з подальшим затвердженням сільською радою. Результати розгляду не пізніше як через місяць з дня подання заяви доводяться головою сільської ради до заявника у письмовій формі.
Пропозиції щодо приватизації (відчуження) об’єкта розглядаються протягом тридцяти робочих днів з моменту надходження запиту.
2.3. Після розгляду матеріалів суб’єктами, передбаченими пунктом 1.4. Положення, голова сільської ради забезпечує узагальнення матеріалів та підготовку проектів рішень для подальшого розгляду у постійних комісіях сільської ради згідно з Регламентом сільської ради.
2.4. Ініціатива щодо приватизації об’єкта спільної власності територіальної громади може виходити від суб’єктів приватизації, передбачених пунктом 1.4 цього Положення.

РОЗДІЛ ІІI. ПІДГОТОВКА ОБ’ЄКТІВ ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ
3.1. Передприватизаційна підготовка майна може передбачати:
- інвентаризацію майна, що підлягає приватизації, визначення умов його подальшого використання, упорядкування балансового відображення виявлених об’єктів нерухомості та іншого майна;
- виявлення майна, що не підлягає приватизації, та розроблення умов його подальшого використання;
- виявлення об’єктів соціально-культурної та побутової сфери, культових споруд і визначення умов їх подальшого функціонування, передачу в установленому порядку цих об’єктів у власність відповідним територіальним громадам, релігійним організаціям або іншим органам для подальшого продажу відповідно до законодавства;
- виявлення іншого майна, яке тимчасово не використовується, та розроблення пропозицій щодо умов його подальшого використання або консервації у встановленому порядку;
- виявлення підприємств, щодо яких, на підставі відповідного рішення сілської ради, може застосовуватися процедура банкрутства, та ініціювання перед відповідними органами її проведення;
- виділення зі складу підприємств структурних підрозділів, які можуть функціонувати як окремі підприємства;
- виявлення й упорядкування об’єктів незавершенного будівництва і визначення умов їх подальшого використання;
- оформлення технічних паспортів на будівлі та споруди в бюро технічної інвентаризації;
- проведення заходів, спрямованих на впорядкування землекористування, оформлення державних актів на землю, кадастрових номерів земельних ділянок тощо;
- здійснення інших заходів, визначених законодавством.
3.2. За відсутності підстав для відмови в приватизації постійна комісія питань соціально-економічного, культурного розвитку, комунальної власності, аграрної політики та екології сільської ради пропозиції щодо способу приватизації та включення об’єкта до переліку таких, що підлягають приватизації на аукціоні, за конкурсом або шляхом викупу, з подальшим затвердженням переліку таких об’єктів сільською радою.
Результати розгляду не пізніше як через місяць із дня подання заяви доводяться головою сільської ради до заявника у письмовій формі.
3.3. Відмова в приватизації об’єкта можлива тільки у випадках, передбачених чинним законодавством про приватизацію.
3.4. Після узгодження з суб’єктами, передбаченими пунктом 1.4. Положення, матеріали узагальнюються та згідно з Регламентом сільської ради відповідний проект рішення за пропозицією голови ради подається на розгляд постійних комісій сільської ради із запропонованим переліком та способами приватизації.
3.5. З моменту прийняття сільською радою відповідного рішення про приватизацію об’єктів здійснюється їх підготовка до приватизації.
Підготовка об’єктів до приватизації включає:
- підготовку та опублікування інформації про об’єкти приватизації в районній газеті „Сільські новини”;
- організацію та проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що будуть проводити оцінку майна, яке підлягає приватизації (відчуженню);
- інвентаризацію майна, що підлягає приватизації;
- визначення вартості продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкової вартості продажу об’єкта на аукціоні, за конкурсом;
- інші заходи (за потребою - направлення у відповідні органи влади, організації та установи письмових запитів про залучення їх представників до роботи у складі комісії з інвентаризації чи продажу об’єкта спільної власності територіальної громади, створення інвентаризаційної комісії, комісії з продажу об’єкта спільної власності, реєстрація заяв про приватизацію об’єкту тощо).
3.6. Покупець, який у встановленому порядку подав заяву про приватизацію цілісного майнового комплексу або його структурного підрозділу, може за власний рахунок замовити проведення аудиторської перевірки фінансового стану підприємства.

РОЗДІЛ IV.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МАЙНА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ
4.1. Інвентаризація майна спільної власності Заміської територіальної громади, що приватизується, проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 року № 158.
4.2. До складу інвентаризаційної комісії повинні обов’язково входити керівник і головний бухгалтер підприємства, що приватизується, чи підприємства та організації, на балансі яких відображається майно.
Склад інвентаризаційної комісії та протокол про результати інвентаризації (зведений акт інвентаризації майна) затверджуються головою сільської ради.
4.3. Визначення початкової вартості об’єктів приватизації здійснюється в порядку, встановленому законодавством з питань оцінки майна. Оцінка об’єкта приватизації здійснюється на підставі відповідного договору на проведення оцінки, що укладається між сільською радою та суб’єктом оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна.
4.4. Визначення суб’єкта оціночної діяльності, який буде проводити незалежну оцінку майна, здійснюється на конкурсній основі.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією, яка в своїй діяльності керується Положенням про конкурсну комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим рішенням сільської ради .
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі відповідних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.
4.5. У разі прийняття рішення про проведення конкурсу інформація стосовно його умов, терміну проведення, а також інформація про об’єкт оцінки публікується районною радою в газеті „ Сільські новини ”, за 15 – 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.
4.6. Інформація про умови проведення конкурсу повинна включати:
- дату, час і місце проведення конкурсу;
- відомості про об’єкт оцінки;
- кінцевий термін подання документів на розгляд комісії;
- перелік документів, які слід подавати на розгляд комісії;
- термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);
- адресу комісії, контактні телефони.
4.7. Незалежна оцінка вартості цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", іншими нормативно–правовими актами з питань оцінки майна.
4.8. Висновки про вартість майна, що приватизується, складені суб’єктом оціночної діяльності, після їх погодження постійною комісією сільської ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку, комунальної власності, аграрної політики та екології підлягають затвердженню сесією сільської ради.

РОЗДІЛ V.
СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
5.1. Продаж об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади здійснюється способами, що визначаються законодавством України для кожної групи об’єктів.
5.2. Сільська рада затверджує переліки об’єктів, які перебувають у спільній власності Заміської територіальної громади і підлягають:
- продажу на аукціоні, за конкурсом;
- викупу.
Включення об’єктів до переліку таких, що підлягають продажу, відбувається виключно при наявності оновленої технічної документації на об’єкт продажу, а також на земельну ділянку, де розташований цей об’єкт, зокрема при наявності технічного паспорту та свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомості, кадастрового номеру земельної ділянки.
5.3. Викуп застосовується щодо об’єктів:
- не проданих на аукціоні, за конкурсом;
- включених до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу.
- зданих в оренду, якщо право на викуп було передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Закону України "Про оренду державного майна".
5.4. Перелік об’єктів, що підлягають приватизації (відчуженню), публікується в районній газеті „Сільські новини ” і повинен містити назву об’єкта приватизації та його місцезнаходження. Інформація про здійснення викупу об’єкта приватизації публікується в газеті „Сільські новини” протягом 15 календарних днів з дня укладання договору купівлі–продажу.
5.5. Інформація про об’єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом, повинна містити такі відомості:
- назву об’єкта приватизації, його місцезнаходження;
- відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, умови користування ними;
- початкову ціну продажу, умови продажу та експлуатації об’єкта;
- суму грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта;
- назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об’єкти приватизації; - кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;
- час та місце особистого ознайомлення з об’єктом;
- час та місце проведення аукціону, конкурсу;
- адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу;
- іншу інформацію.
Зазначена інформація публікується не пізніше як за 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу в газеті „Сільські новини” .
5.6. Продаж об’єктів спільної власності за конкурсом здійснюється за наявності не менш, як двох покупців та відповідно до Положення про конкурсну комісію з продажу об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади, затвердженого рішенням сільської ради .
5.7. У разі повторного проведення конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. В цьому разі початкову вартість може бути зменшено до початку торгів не більш як на 30 відсотків.
Сільська рада визначає перелік об’єктів, не проданих або знятих з аукціонів, конкурсів, та приймає рішення про повторний продаж на аукціоні, за конкурсом або їх приватизацію (відчуження) шляхом викупу іншими покупцями. Об’єкт приватизації може бути запропонований для продажу на аукціоні, за конкурсом не більше двох разів, якщо сільською радою не прийнято інше рішення.
Зміна способу приватизації майна спільної власності, якщо раніше сільською радою було прийнято рішення щодо включення об′єкта до певного переліку, здійснюється на підставі відповідного рішення сільської ради.
5.8. Приватизація (відчуження) об’єктів незавершеного будівництва, а також законсервованих об’єктів регулюється цим Положенням з урахуванням особливостей, визначених Законом України „Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”.
5.9. Право власності на об’єкт приватизації підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та сільською радою, в особі голови сільської ради.
Право володіння, користування і розпорядження об’єктом продажу переходить до покупця після сплати повної вартості придбаного об’єкта приватизації та земельної ділянки. Місцева рада зобов’язана в місячний строк з моменту реєстрації приватизованого об’єкта переоформити договір оренди на користування землею.
Передача об’єкта покупцю засвідчується актом приймання-передачі, який підписується сторонами та скріплюється печатками.
5.10. Інформація про здійснення продажу об’єкта приватизації публікується в районній газеті „ Сільські новини ” протягом 15 календарних днів із дня укладання договору купівлі-продажу.

РОЗДІЛ VI.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Протягом п’яти днів після затвердження сільською радою результатів конкурсу, аукціону між покупцем і головою сільської ради укладається договір купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом державній реєстрації. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об’єкт приватизації. Покупець зобов’язаний внести кошти протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Термін оплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об’єкта..
6.2. У триденний термін з дня укладення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний внести кошти на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об’єкт приватизації.
6.3. Після внесення зазначених коштів голова сільської ради (або за його дорученням керівник підприємства, установи, закладу, на балансі якого відображається об’єкт приватизації) і новий власник підписують акт приймання-передачі приватизованого об’єкта.
6.4. Продаж об’єктів, які до набрання чинності цього Положення включені до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (відчуженню) та щодо яких прийнято рішення сільською радою про приватизацію (відчуження), а також таких, що перебувають в процесі приватизації, здійснюється відповідно до раніше прийнятого рішення.
6.5. Контроль за здійсненням приватизації (відчуження), належним і своєчасним виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади здійснює постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку, комунальної власності, аграрної політики та екології в межах їх повноважень.
6.6. Питання, що не врегульовані цим Положенням та іншими рішеннями сільської ради, регулюються законодавством України з питань приватизації державного та комунального майна.

Сільський голова Власенко К.А.

Додаток № 3 до рішення №____
Заміської сільської ради _____ сесії УІ скликання
АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення Заміської сільської ради “Про затвердження Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади ”
1. Визначення проблеми, яку планується розв’язати:
Проблема, яку планується розв’язати шляхом прийняття даного рішення полягає у забезпеченні ефективного використання майна, що відноситься до комунальної власності Заміської територіальної громади Валківського району Харківської області.
1. Визначення цілей регулювання:
а) Наповнення сільського бюджету;
б) Ефективне використання майна, що перебуває в комунальній власності Заміської територіальної громади Валківського району Харківської області;
в) Залучення осіб, які пропонують найбільш вигідні умови для ефективного використання майна, що перебуває в комунальній власності Заміської територіальної громади Валківського району Харківської області.
3. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів:
В разі прийняття регуляторного акта сільською радою будуть реалізовані повноваження передбачені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законодавчими актами.
На даний час створено нормативно-правову базу, яка забезпечує правове регулювання відносин різних суб’єктів господарювання. Це, передусім, Закони України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, “Про приватизацію державного майна”, “Про оренду державного та комунального майна”, “Про заставу”, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Господарський Кодекс України . Але ця нормативна база не забезпечує детальної регламентації діяльності органів місцевого самоврядування. Таким чином, існує нагальна необхідність розробки проекту рішення сільської ради ” Про затвердження Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади“.
4. . Очікувані результати прийняття регуляторного акту:
Прийняття рішення ” Про затвердження Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності Заміської територіальної громади ” дозволить більш ефективно використовувати об’єкти комунальної власності Заміської територіальної громади, що дозволить значно збільшити надходження коштів до сільського бюджету.
Очікувані результати прийняття регуляторного акту визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
Позитивними факторами є: - визначення єдиного порядку управляння майном, що перебуває в комунальній власності Заміської територіальної громади;
- збільшення доходів сільського бюджету від приватизації (відчуження) та оренди майна , що перебуває в комунальній власності Заміської територіальної громади;
- підвищення ефективності використання майна та забезпечення чіткого контролю за правильністю нарахування та повнотою перерахування коштів до сільського бюджету;
- усунення колізій у застосуванні чинного законодавства при передачі в оренду, приватизації, списанні та передачі з балансу на баланс майна , що перебуває в комунальній власності Заміської територіальної громади.
5. Оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей:
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” управління майном, що перебуває в комунальній власності Заміської територіальної громади. Постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 року № 629 “Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів”; від 04.10.1995 року № 786 “Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” визначають процедуру і порядок використання плати за оренду державного майна, а також механізм передачі в оренду державного та комунального майна. Проте, майно, що перебуває в комунальній власності Заміської територіальної громади Валківського району Харківської області є окремою формою власності та юридичні засади права власності визначаються Цивільним кодексом України (глава 26) та Законом України “Про місцеве самоврядування в України”.
6. Обґрунтування переваг цього способу:
Застосування цього нормативного акта дає можливість приблизити використання майна, що перебуває в комунальній власності Заміської територіальної громади до ринкових умов, та дозволить діяти сільській раді відповідно до чинного законодавства України.
7. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми:
- визначені законодавством.
8. Витрати: – відсутні.
9. Ризики: – зміна законодавства, мала активність суб’єктів господарювання.
10. Обґрунтування строку чинності:
Проектом регуляторного акту невизначено строк його чинності, але вважаємо, що акт буде діяти до моменту його зміни, відміни сільською радою, або до прийняття на рівні держави інших нормативних актів щодо управління майном.
11. Показники результативності регуляторного акта:
- надходження в сільській бюджет;
- поліпшення фінансового стану балансоутримувачів майна;
- збільшення інвестицій в реконструкцію об’єктів та оформлення правової документації на об’єкти майна, що перебуває в комунальній власності Заміської територіальної громади.
12. Заходи відстеження регуляторного акта:
- отримання даних з надходження коштів від приватизації, оренди в сільській бюджет (фінуправління, РДА, Нововодолазька ОДПІ);
- відстеження змін законодавства.
Аналіз регуляторного впливу підготовлено відповідно до вимог ст. 8 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 року № 1160-IV. Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідальним розробником.

Сільський голова Власенко К.А.