Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ – Х сесія Валківської районної ради

Пояснювальна

17.10.2016

Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року № 33-VІІ «Про районний бюджет на 2016 рік» та додатків до нього (зі змінами)


ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Х сесія VІI скликання
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року № 33-VІІ «Про районний бюджет на 2016 рік» та додатків до нього (зі змінами)

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Визначити на 2016 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 183513,5 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 174983,2 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 8530,3 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 186555,2 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 176513,5 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 10041,7 тис. грн., за головними розпорядниками коштів, згідно з додатком 2, і тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, згідно з додатком 3 до цього рішення;
2. Установити дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1530,3 тис. грн., який складається з профіциту загального фонду в сумі 1511,4 тис. грн. та дефіциту загального фонду в сумі 3041,7 тис. грн.
Джерелом покриття дефіциту загального фонду визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки в загальній сумі 3041,7 тис. грн.
Джерелом покриття профіциту загального фонду визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 790,4 тис. грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.
3. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1511,4 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1511,4 тис. грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 160,0 тис. грн.
5. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.1 до цього рішення.
6. Затвердити на 2016 рік порядок розподілу субвенції на утримання дошкільних навчальних закладів та загальноосвітньої школи І ступеню-дошкільний навчальний заклад, сільських і селищних будинків культури, клубів, між бюджетами міської, селищних та сільських рад, згідно з додатком 5 до цього рішення.
7. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рішення.
8. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2016 рік у сумі 10,0 тис. гривень.
9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Валківській районній державній адміністрації, в особі начальника фінансового управління Валківської районної державної адміністрації Харківської області отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2016 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 6 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
12. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
15. Надати право Валківській районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам району у період між сесіями Валківської районної ради за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
16. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету) до погашення такої заборгованості.
17. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
18. Установити, що комунальні підприємства, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району сплачують до загального фонду районного бюджету 2% чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням ІV сесії районної ради VІІ скликання від 25.03.2016 року № 88-VІІ «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування частини прибутку комунальних підприємств району». Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в поточному році. Комунальні підприємства подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
19. Дозволити постійній комісії районної ради з питань планування та бюджету у період між сесіями районної ради, у виняткових випадках, на основі відповідних висновків фінансового управління райдержадміністрації та обґрунтованих і вмотивованих подань головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювати розподіл та перерозподіл видатків районного бюджету за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу їх бюджетних призначень. На підставі вищевказаних документів видавати відповідне розпорядження голови районної ради з подальшим його затвердженням на сесії районної ради та наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
20. Надати право голові районної ради укладати угоди про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
21. Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України:
міжбюджетні трансферти районному бюджету з державного бюджету враховані в обсягах, визначених у законі про Державний бюджет України на 2015 рік;
обсяги міжбюджетних трансфертів та видатків, що проводяться за рахунок таких трансфертів, приводяться у відповідність до обсягів, затверджених законом про Державний бюджет України на 2016 рік, у двотижневий строк з дня його офіційного опублікування.
22. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу, регуляторної політики (Дубовик О.О.)