Фотогалерея  Подати петицію  Карта сайту  

 Публічна інформація
ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ - ХXI сесія Валківської районної ради


24.09.2012

Про затвердження районної комплексної цільової програми «Молодь Валківщини» на 2012 – 2015 роки


ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХXІ сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 21 вересня 2012 року

Про затвердження районної комплексної цільової програми «Молодь Валківщини» на 2012 – 2015 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Державною цільовою соціальною програмою «Молодь України» на 2009-2015 роки», з метою реалізації у Валківському районі державної молодіжної політики, а саме: створення сприятливих соціальних, економічних, політичних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді, створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання молоді соціальних гарантій, Валківська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну комплексну цільову програму «Молодь Валківщини» на 2012 – 2015 роки (додається).
2. Районній державній адміністрації, місцевим радам, виходячи з реальних можливостей бюджету, здійснювати фінансування визначених Програмою заходів та щороку, під час формування проектів районного, місцевих бюджетів, передбачати кошти на реалізацію завдань Програми.
3. Відділу у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації (Степанова О.С.) щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформувати районну раду про хід виконання цієї Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціальної політики, охорони здоров’я та у справах ветеранів (Дорожко О.М.)

Голова районної ради О. Холодний
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 21 вересня 2012 року
(ХХІ сесія VІ скликання)

Районна комплексна цільова програма
«Молодь Валківщини» на 2012 – 2015 роки

м. Валки
2012 рік


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення. Набуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.
Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб молоді, зацікавленості в дослідженні загальнолюдських цінностей та історичної спадщини народу, залучення її до культурного життя. Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань, пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу. Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих проблем у представників молодого покоління формується так званий комплекс незадоволеності. Отже, держава повинна забезпечити право на перше робоче місце навіть за відсутності практичного досвіду у випускників навчальних закладів.
Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема погіршуються показники здоров’я молодих громадян, не подолана демографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу, збільшується кількість померлих в молодому віці. Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та пропонуванням на ринку праці.

СТАН ПРОБЛЕМ МОЛОДІ ВАЛКІВЩИНИ

Процес гармонійного розвитку молоді, соціалізація, адаптація та інтеграція молодої особи в суспільному житті в дусі виховання в неї найвищих громадських почуттів, високої правової, естетичної, моральної культури, як відомо, значною мірою визначає майбутній розвиток держави, суспільства, нації. Сьогодні молодь – найбільш чутлива та уразлива частина суспільства. У Валківському районі молодь складає майже 40% всього населення району. Вона потребує постійного захисту та допомоги з боку держави. Підтримка молоді міститься не у вирішенні проблем за неї, а в наданні їй можливості долати їх власними силами у межах соціально придатних моделей.

Слід виділити деякі особливості щодо перспектив розвитку та вирішення проблем молоді Валківського району: - велика кількість учбових закладів і, відповідно, значна чисельність учнів шкіл; - розвиненість промислової сфери та відтік молодих спеціалістів з виробництва; - інтенсивність культурного, громадського життя, а також процесів самоорганізації у молодіжному середовищі; - розвиненість інформаційних мереж; - діюча структура управління державною молодіжною політикою: відділ у справах сім’ї та молоді, відділ з питань фізкультури та спорту, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, підліткові клуби за місцем проживання тощо; - прийняття низки розпоряджень голови райдержадміністрації щодо соціального становлення та розвитку молоді; - органічне поєднання у молоді району демократичним цінностям у багатогранному політичному житті, терпимості та соціальної стабільності. На вищезазначені особливості району впливають реформи фундаментальних засад суспільства та нові соціально-економічні реалії. Це викликає водночас тісно пов’язані один з одним як негативні так і позитивні тенденції у розвитку підростаючого покоління.

З одного боку, відбувається погіршення ряду об’єктивних параметрів, що характеризують умови життя молоді.

Це обмежує її можливості вже на старті входження до дорослого життя, яке все більше включає елементи конкурентної боротьби за соціальний статус. Тенденції підтверджуються такими процесами: - загострення демографічної ситуації; - зниження фізичної та психічної дієздатності молоді; - криміналізація молодіжного середовища; - раціоналістично-споживацьке ставлення до життєвих цінностей; - культ сили та агресивне вирішення проблем; - підміна рівня розвитку особистості рівнем благополуччя та матеріального достатку.

Зниження соціального статусу молоді та її стартових можливостей потребує включення заходів молодіжної політики у першочергові заходи соціальної підтримки населення в цілому. При цьому слід зазначити, що захист інтересів молоді полягає не тільки у сфері традиційних форм соціального захисту у вигляді різноманітних грошових допомог, компенсацій та пільгового забезпечення товарами першої необхідності, а й у послугах, які компенсують брак життєвого досвіду (молодіжні біржі праці, центри правової допомоги, інформаційно-консультаційні пункти, центри соціальних служб для молоді, телефони довіри та консультації психологів, служби молодої сім’ї). З другого боку, можна вести мову про якісне покращення дійових та вольових характеристик молоді, таких як самостійність, відповідальність за особисту долю, реальна оцінка своїх можливостей, мобільність, адаптованість до життєвих змін, громадська активність. Ця стабілізуюча тенденція повинна перейти у конструктивні форми проявів активності молоді. Для цього необхідно: по-перше, закласти в основу інноваційної активності нові цінності творення та громадського служіння; по-друге, створити умови та систему спеціальних форм підтримки соціально-значущих ініціатив молоді.
Дефіцит ресурсних можливостей потребує розстановки пріоритетів та виділення основних напрямків, на яких необхідно сконцентрувати зусилля та кошти для отримання позитивного соціального та економічного ефекту. Поширення таких негативних явищ, як злочинність, наркоманія, алкоголізм, проституція, розповсюдження ВІЛ-інфекції, бездоглядність дітей тощо, на жаль, необхідно розглядати як закономірний процес. За законами системного розвитку суспільства відомо, що збільшення рівня безробіття на 1% призводить до збільшення злочинності на 5% і кількості самогубств – на 4%. Однак є й інша причина цього явища — руйнування системи виховання молодого покоління, тоді як нова система, що має прийти на зміну, перебуває у стані нестабільності, змінюваності. Це пояснюється, з одного боку, тим, що частина соціальних інститутів не бажає включитися у «віддалені» для них проблеми, з іншого — деякі структури не визначили свого місця у цій системі, крім того, необхідно враховувати певну пасивність громадськості, яка не бачить можливостей або ще не мас досвіду взаємодії в нових умовах. Молодь залишається однією з продуктивних сил суспільства, від якої залежить його подальший розвиток. У свою чергу, реалізація соціальних функцій молоді обумовлюється її життєвими показниками, головним з яких є стан здоров’я.

На стан здоров’я молоді, як і всіх громадян, впливають такі фактори: умови і спосіб життя - 50-55%; стан навколишнього середовища - 20-25%; спадково-генетичні фактори - 15-20%; рівень діяльності закладів охорони здоров’я - 1-15%.

Велику шкоду здоров’ю наносять соціально негативні форми поведінки, статева розбещеність. Внаслідок цього стрімко зростає кількість хвороб, що передаються статевим шляхом, в тому числі СНІД. Занепокоєння викликає алкоголізм та наркоманія серед молоді. За статистичними даними, підлітки та молодь віком від 15 до 25 років здійснюють кожний сьомий злочин, десяте хуліганство, сьомі-дев’яті крадіжки особистого майна і державної власності від загальної кількості правопорушень. На них припадає приблизно п’ята частина усіх крадіжок, розбійних нападів і зґвалтувань. Вживання наркотичних засобів породжує цілу низку правових проблем.

Посилення напруженості у працевлаштуванні молоді, зростання відкритого та прихованого безробіття, різке розшарування в рівнях оплати праці між державними і недержавними секторами економіки сприяють соціально-професійній переорієнтації молоді на працю у недержавному секторі, на отримання доходів у «тіньовій» сфері. Чисельність незайнятої молоді, її питома вага серед загальної кількості безробітних матиме тенденцію до поступового зростання. На ринку праці, насамперед, слід очікувати зменшення попиту на випускників навчальних закладів. Повільно вирішуються питання щодо підтримки молодіжного підприємництва.
Загострення економічної кризи відбивається на якісному рівні дозвілля молоді, його духовно-культурному змісті, спрямованості. Зниження престижу освіти і культури в молодіжному середовищі призводить до падіння рівня духовності, породжує моральну та інтелектуальну деградацію. В цих умовах потрібно забезпечити необхідний мінімум культурних благ і послуг молодим людям, всебічно сприяти раціональному використанню вільного часу. Однією із суттєвих проблем у роботі з творчою, обдарованою молоддю є її відомча розмежованість, що призводить до розпорошення зусиль, викликає непотрібне дублювання.
Загострення соціально-економічних проблем, відсутність дійових механізмів державної підтримки молоді в період її соціального становлення і розвитку негативно позначилися на матеріальному становищі молоді, погіршили здоров’я, фізичний та духовний розвиток молодих громадян.
Прийняття цієї комплексної цільової програми на новий рік обумовлено п’ятирічним досвідом реалізації подібної програми у 2006-2011 роках. Необхідним є осмислення та систематизація цього досвіду для надання новій програмі більш цілісного та комплексного характеру.
Усе це доводить необхідність розробки та реалізації нових заходів і програм для здійснення молодіжної політики на всіх рівнях від обласного до районного. Від того, наскільки повно й ефективно вирішуються проблеми і реалізуються потенційні можливості молоді, залежать темпи оптимізації соціальних та економічних умов життя як нинішнього, так і майбутніх поколінь.

РОЗДІЛ I
ПРАВОВА ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ:

Правовою підставою для розробки районної програми «Молодь Валківщини» на 2013 – 2015 роки (далі Програма) є:
Закони України:
- «Конституція України» від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. - «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV. - «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР. - «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III. - «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VI. - «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2009-2013 роки» від 19.02.2009 № 1026-VI. - «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 05.03.2009 № 1065-VI.
Кодекси:
- Сімейний кодекс України, від 10.01.2002 № 2947-III. Постанови Кабінету Міністрів України: - «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки» від 28.01.2009 № 41.

МЕТА ПРОГРАМИ

Районна комплексна цільова програма «Молодь Валківщини» на 2012-2015 роки розроблена з метою реалізації у Валківському районі державної молодіжної політики, а саме: створення сприятливих соціальних, економічних, політичних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді, створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

- створення умов для успішної реалізації соціальної молодіжної політики в районі; - створення умов для доступності якісної освіти, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; - створення умов для повноцінної соціалізації та самореалізації особистості молодої людини; - формування у молоді соціально-позитивних форм поведінки та навичок, що ґрунтуються на здоровому способі життя; - надання молоді соціально-психологічної, юридичної, педагогічної підтримки та допомоги; - сприяння створенню соціально-позитивного інформаційного простору, необхідного для розвитку особистості в умовах сучасного суспільства; - впровадження новітніх технологій соціальної роботи з молоддю; - підвищення соціальної активності молоді, спрямованої на активізацію її участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті області; - забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді; - забезпечення реалізації конституційних прав молодих громадян у сфері освіти, праці та зайнятості; - підтримка талановитої та обдарованої молоді, сприяння гармонійному духовному та фізичному розвитку молоді; - всебічна підтримка існуючих та створення нових молодіжних громадських об’єднань, підтримка їх діяльності та програм, що вони реалізують; - налагодження співпраці та обміну досвідом з державними та молодіжними громадськими організаціями інших регіонів України, ближнього та дальнього зарубіжжя; - формування правової культури та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі; - соціальна адаптація та інтеграція в суспільство молоді з особливими потребами (зокрема молодих людей з функціональними обмеженнями, сиріт тощо).

ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ У ВАЛКІСЬКОМУ РАЙОНІ:

Реалізація молодіжної політики в області буде здійснюватися на певних принципах:
- програмно-цільовому, який обумовлює шляхи реалізації того або іншого напрямку Програми; - цілісності, який передбачає реалізацію напрямків державної молодіжної політики на районному рівні; - комплексності, що передбачає подолання відомчої роз’єднаності стосовно вирішення проблем молоді; - активної участі самої молоді у вирішенні своїх проблем; - відкритості, який передбачає участь громадськості у розробці та реалізації Програми; - пріоритетів, що передбачає концентрацію уваги, ресурсів та зусиль на найбільш соціально значущих та важливих питаннях молоді; - адресності, насамперед для тих груп молоді, які потребують особливої - уваги:

 молодь, яка вступає у самостійне життя, стартові можливості якої обмежені в силу відсутності життєвого досвіду, знань та навичок;  молодь, діяльність якої складає основу соціально-економічного розвитку району, але через структурні деформації економіки країни, не спроможна реалізувати свій професійний та культурний потенціал;  молодь із формами девіантної поведінки; - спадкоємність та закріплення позитивного досвіду.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

- зниження темпів розвитку кризових явищ в молодіжному середовищі; - формування у молоді цінностей здорового способу життя; - надання можливостей молоді, яка опинилася в кризовій ситуації, отримати необхідну інформаційну та соціально-педагогічну допомогу; - створення системи своєчасного реагування на соціальні зміни у молодіжному середовищі; - сприяння процесу позитивної соціалізації дітей та молоді з пільгових категорій (діти - інваліди, сироти, діти з проблемних, багатодітних та малозабезпечених сімей тощо); - підвищення соціальної, політичної, творчої активності молоді; - створення якісно нової системи інформаційного забезпечення молоді щодо вирішення її проблем; - підвищення ефективності реалізації соціальних програм, профілактичних та освітніх заходів щодо молоді; - позитивні зрушення у вирішенні проблем зайнятості та організації змістовного дозвілля молоді.

РОЗДІЛ II

І. СПРИЯННЯ МОЛОДІ У ВСТУПІ В ТРУДОВЕ ЖИТТЯ, У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ, ПІДПРИЄМНИЦТВІ ТА ЇЇ ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ

Для створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, зниження рівня безробіття і розвитку підприємницької активності Програмою передбачається:
1. 3абезпечити системну роботу з профорієнтації молоді, в тому числі шляхом проведення «Днів зайнятості», «Ярмарків вакансій», «Днів інформації», «Днів абітурієнта» та інших профорієнтаційних заходів, які сприятимуть пошуку роботи безробітною та учнівською молоддю.
Відділ освіти райдержадміністрації, районний центр зайнятості, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ
2012-2015 роки
2. Сприяти збільшенню обсягів і розширенню видів громадських робіт з метою створення тимчасових робочих місць для незайнятої, учнівської та студентської молоді за рахунок коштів підприємств.
Районний центр зайнятості
2012-2015 роки
3. З метою відновлення профорієнтаційної роботи, проводити серед учнів середніх, старших класів шкіл профорієнтаційні заходи із залученням фахівців підприємств району.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний центр зайнятості
2012-2015 роки
4. Сприяти сезонному працевлаштуванню молоді, організовувати роботу молодіжних трудових загонів, брати участь у Всеукраїнській акції «Молодіжні трудові загони».
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр зайнятості
Щороку
5. Проводити системну роботу щодо працевлаштування дітей соціально незахищених категорій.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний центр зайнятості, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ
2012-2015 роки
6. Розширити співпрацю з громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів щодо зменшення безробіття серед молоді, надаючи їм підтримку в реалізації соціальних програм.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний центр зайнятості, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ
2012-2015 роки
7. Сприяти створенню мережі молодіжних центрів праці, молодіжних бізнес-центрів, громадських бірж праці, консультативних пунктів тощо.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний центр зайнятості, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ
2012-2015 роки
8. Сприяти розвитку підприємницької активності молоді шляхом проведення обласних турів Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів, обласних турів Всеукраїнського конкурсу «Молодий підприємець», проведення семінарів-тренінгів для молодих підприємців, підприємців початківців.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний центр зайнятості
2012-2015 роки
9. Підтримка розвитку інфраструктури сприяння зайнятості молоді, а саме: мережі молодіжних центрів праці, молодіжних бізнес-центрів, громадських бірж праці, консультативних пунктів тощо, створення спеціалізованих організацій та установ, що здійснюватимуть таку діяльність.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний центр зайнятості, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ
2012-2015 роки
ІІ. ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО РОБОТИ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1. Визначати потребу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в направленні осіб віком до 35 років на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України та інших вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями освітньої галузі «Державне управління».
Апарат райдержадміністрації спільно з Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Щороку у січні - березні
2. Проводити в установленому порядку систематичний та цілеспрямований добір молодих державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників молодіжних громадських організацій, молоді віком до 35 років, які закінчили вищий навчальний заклад та отримали диплом з відзнакою, для навчання в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістратурі Харківського національного економічного університету з подальшим працевлаштуванням в органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Апарат райдержадміністрації, районна рада, міська, селищні, сільські ради, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації спільно з Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістратурою Харківського національного економічного університету
2012-2015 роки
3. Систематично оновлювати банк даних стосовно молодих державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і молоді, що бажають працювати на державній службі та в органах місцевого самоврядування, мають відповідні особисті, професійні та інтелектуальні якості.
Апарат райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації спільно з Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
2012-2015 роки
4. Забезпечити проведення соціологічного дослідження з метою відстеження просування по службі молодих державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та врахувати в подальшій роботі.
Апарат райдержадміністрації спільно з Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Раз на рік
5. Сприяти стажуванню молоді в органах влади.
Апарат райдержадміністрації, районна рада, міська, селищні, сільські ради, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації та в структурних підрозділах райдержадміністрації
2012-2015 роки
6. Сприяти проведенню регіональних семінарів для представників молодіжних громадських організацій та органів державної влади з питань залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
Апарат райдержадміністрації, районна рада, міська, селищні, сільські ради, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації
2012-2015 роки

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДІ

З метою підвищення ефективності профілактичної роботи з молоддю, пропаганди та формування здорового способу життя передбачається:
1. Поширювати серед молоді просвітницьку роботу з питань шлюбних відносин, планування сім’ї, виховання здорової дитини, наслідків вживання алкоголю, токсичних і наркотичних речовин, тютюнопаління, налагоджувати неформальні канали поширення інформації серед дітей та молоді за методикою «Рівний-рівному».
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ, кримінальна міліція у справах дітей, центральна районна лікарня
2012 – 2015 роки
2. Проводити акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Всесвітнього дня боротьби з наркоманією: «Анти-СНІД», «Антинаркотик», «Тверезість», «Життя без паління», «Спасибі – Ні» продовжити практику проведення щорічних учнівських читань і тренінгів «Здоровий спосіб життя на базі навчальних закладів.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ, кримінальна міліція у справах дітей, центральна районна лікарня
2012-2015 роки
3. Забезпечувати здійснення заходів щодо ефективної профілактики поширення інфекційних захворювань, насамперед туберкульозу та ВІЛ/СНІДу серед молоді, а також повної і ефективної імунізації дітей і підлітків, соціальної адаптації молоді ВІЛ-інфікованої, запобігання їх дискримінації.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ, центральна районна лікарня
2012-2015 роки
4. Сприяти організації груп психологічної реабілітації, взаємо- та самодопомоги для молодих людей, хворих на наркоманію та алкоголізм, та членів їх родин, забезпечити необхідні умови для роботи цих груп і надання їм необхідної консультаційної допомоги. Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ, центральна районна лікарня
2012-2015 роки
5. Сприяти залученню ВІЛ-інфікованих, їх рідних, волонтерів і педагогів до профілактичної роботи з групами ризику та надавати їм інформаційну підтримку за допомогою громадської приймальні для молоді, телефонів «Довіри», гарячих ліній.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ, центральна районна лікарня
2012-2015 роки
6. Організовувати проведення акцій, виставок, «круглих столів» на тему «Молодь Валківщини за здоровий спосіб життя».
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, РЦСССДМ, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
7. Продовжити розповсюдження інформаційно-рекламної, методичної продукції щодо формування здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, РЦСССДМ, центральна районна лікарня
2012-2015 роки
8. Організовувати проведення дослідження щодо проблем поширення серед молоді алкоголізму, паління, немедичного вживання наркотичних речовин, захворювань, що передаються статевим шляхом, причин схильності окремих категорій молоді до кримінальних проявів з метою визначення шляхів соціально-педагогічної профілактики негативних явищ.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2012-2015 роки
9. Сприяти популяризації в сільській місцевості любительського спорту, проведення районних, міських змагань, участі в обласних змагань з різних видів спорту серед непрофесійних молодіжних команд.
Відділ з питань фізкультури та спорту райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
10. Створювати умови для реалізації програм дитячого та молодіжного туризму, постійно співпрацювати з центром туризму екскурсій та краєзнавства.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
11. Забезпечувати організацію та проведення туристсько-спортивних заходів, спартакіад, зльотів, олімпіад і чемпіонатів, інших змагань з різних видів спорту та туризму.
Відділ з питань фізкультури та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
12. Здійснювати підтримку та популяризацію спортивного молодіжного руху в засобах масової інформації.
Відділ з питань фізкультури та спорту райдержадміністрації, редакція газети «Сільські новини», відділ освіти райдержадміністрації, районне радіо
2012-2015 роки
ІV. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ, ПОВАГИ ДО ЗАКОНУ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
З метою формування правової культури молоді, поваги до закону та профілактики протиправної поведінки в молодіжному середовищі передбачається:
1. Залучати підлітків, схильних до правопорушень, та тих, які перебувають на обліку в службах у справах дітей, кримінальній міліції у справах дітей, до фізкультурно-спортивних, туристсько-краєзнавчих та інших об’єднань.
Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
2. Проводити роботу по виявленню бездоглядних підлітків, а також неповнолітніх, які займаються жебрацтвом та ведуть асоціальний спосіб життя з метою соціалізації у суспільстві.
Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
3. Сприяти створенню умов для забезпечення бездоглядним дітям доступу до інформації щодо надання соціально-педагогічної, психологічної та юридичної підтримки, створення підліткових та молодіжних груп, які сприяють формуванню соціально-нормативної поведінки у безпритульних та бездоглядних дітей.
Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
4. Сприяти реалізації спільних заходів щодо соціальної підтримки та захисту неповнолітніх і молоді, які відбувають покарання та звільняються з місць позбавлення волі, засудженим неповнолітнім та молоді, до яких застосована відстрочка виконання вироку
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2012-2015 роки
5. Забезпечити проведення спільних колегій відділів райдержадміністрації з питань профілактики та попередження правопорушень серед молоді та підлітків.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації
Двічі на рік
6. Посилити інформаційно-просвітницьку роботу у сфері правового виховання та інформування дітей і молоді за місцем проживання, навчання та роботи, створюючи правові центри, консультативні пункти тощо.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, РЦСССДМ, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки

V. ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА ІНІЦІАТИВ МОЛОДІ
З метою розвитку молодіжного руху у Валківському районі, підтримки творчого потенціалу та енергії молодих лідерів передбачається:
1. Сприяти роботі дитячих, молодіжних громадських організацій, розвитку органів студентського та учнівського самоврядування шляхом надання організаційно-методичної допомоги.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
2. Організовувати та проводити форуми молоді, зльоти, форуми молодіжних громадських об’єднань. Продовжити практику проведення круглих столів, конгресів молодіжних організацій, конференцій тощо.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ
2012-2015 роки
3. Забезпечити проведення конкурсів проектів соціальних програм, розроблених дитячими та молодіжними громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ
2012-2015 роки
4. Сприяти діяльності волонтерських загонів, шкіл волонтерів, проводити навчання лідерів щодо вмінь та навичок соціальної спрямованості.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації; відділ освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ
2012-2015 роки
5. Сприяти висвітленню діяльності молодіжних громадських об’єднань в засобах масової інформації роботи.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації; відділ освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ, редакція газети «Сільські новини», районне радіо
2012-2015 роки
6. Впроваджувати систему надання дитячим та молодіжним громадським організаціям у пільгове або безкоштовне користування приміщень, необхідних для здійснення статутної діяльності.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
2012-2015 роки
7. Сприяти розвитку молодіжного екологічного руху, проведенню екологічних акцій.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації; відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
8. Розвивати громадську активність молоді, забезпечувати постійну співпрацю органів влади та органів місцевого самоврядування з дитячими та молодіжними громадськими організаціями.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
2012-2015 роки
9. Організовувати та проводити для лідерів дитячих та молодіжних організацій семінари, тренінги, «круглі столи». Продовжити підбір кандидатів на конкурси «Молодіжний лідер року» та «Дитяча організація року».
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
2012-2015 роки
10. Формувати інформаційний простір для реалізації молодіжної політики, створювати інформаційну базу даних щодо дитячих та молодіжних організацій.

VІ. СПРИЯННЯ ВИХОВАННЮ ПАТРІОТИЗМУ, РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ, МОРАЛЬНОСТІ МОЛОДІ, ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ, ПІДТРИМКИ ТВОРЧОЇ ТА ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

З метою формування у свідомості молодих людей притаманних українському народу моральних цінностей, засвоєнню кращих зразків вітчизняної та світової культурної спадщини, вихованню патріотизму та любові до Батьківщини передбачається:
1. Для стимулювання навчальної і наукової діяльності та творчої активності молоді організовувати роботу по присудженню іменних стипендій районної державної адміністрації, районної ради в галузі мистецтва, культури, літератури, спорту і переможцям престижних конкурсів, спортивних змагань.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
2012-2015 роки
2. Організовувати напередодні святкування Дня Перемоги Вахту пам’яті, у рамках якої проводити акцію «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього», молодіжні мітинги-реквієми, покладання квітів до пам’ятників загиблих, зустрічі з учасниками війни.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
2012-2015 роки
3. Проводити урочисті проводи молоді до служби в Збройних Силах України, фестивалі військово-патріотичної пісні.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний військовий комісаріат
2012-2015 роки
4. Здійснювати автотранспортне перевезення призовників та забезпечувати фінансування за рахунок місцевих бюджетів під час підготовки та проведення призовних кампаній.
Районний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
Під час проведення призовних кампаній у 2012-2015 роках
5. Підтримувати талановитих дітей та підлітків, проводити районні конкурси дитячо-юнацької творчості, прикладного мистецтва та декоративно-ужиткових ремесел, конкурси естрадної пісні, регіональні конкурси виконавців на народних інструментах, літературно-мистецьких і фольклорних фестивалів та конкурсів сільської молоді.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
2012-2015 роки
6. Створювати і здійснювати підтримку центрів молоді з метою проведення молодіжних культурно-мистецьких, культурно-просвітницьких програм, дозвіллєвих, туристично-краєзнавчих, спортивних заходів, спрямованих на розвиток інтелектуальних, творчих та спортивних здібностей молоді.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
2012-2015 роки
7. Сприяти вихованню патріотизму у молоді, поширенню проведення пропаганди культурних цінностей українського народу, удосконаленню проведення заходів, присвячених визначним подіям, ювілейним датам вітчизняної історії.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
2012-2015 роки

VIІ. СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ МОЛОДІ
З метою створення умов для соціального становлення та розвитку молоді Валківського району передбачається:
1. Сприяти розвитку молодіжного будівництва, при формуванні місцевих бюджетів передбачати видатки для надання державних довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам.
Харківське управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, фінансове управління райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації
2012-2015 роки
2. Сприяти створенню інфраструктури щодо надання молодим сім’ям послуг, пов’язаних з доглядом за дітьми, консультацій з питань шлюбу й сім’ї; центрів репродуктивного здоров’я.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, РЦСССДМ
2012-2015 роки
3. Продовжити практику першочергового направлення на відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, що постраждали від аварії на ЧАЕС, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
4. Створювати та забезпечувати діяльність спеціалізованих соціальних служб: «Мобільний консультативний пункт», «Волонтерський центр», спеціалізовані психологічні служби для надання соціально-консультативної допомоги молоді.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ
2012-2015 роки
5. Здійснювати соціальний супровід сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сиріт - випускників закладів профтехосвіти.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
6. Проводити фестивалі, спортивні змагання для дітей з вадами здоров’я, фестивалі мистецтв для молодих інвалідів.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ з питань фізкультури та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ
2012-2015 роки
7. Вживати заходів щодо недопущення закриття підліткових клубів, позашкільних закладів.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді та райдержадміністрації
2012-2015 роки
8. Залучення громадських організацій, об’єднань, фондів, установ до проведення заходів щодо підготовки молоді до сімейного життя та соціальної підтримки молодих сімей.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, РЦСССДМ
2012-2015 роки
9. Здійснення заходів щодо підготовки учнів, молоді до сімейного життя з метою зміцнення сім’ї як соціального інституту.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, РЦСССДМ, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
VIII. СПРИЯННЯ ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ, ТВОРЧОМУ ТА ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННЮ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ
З метою сприяння духовному розвитку, творчому та професійному становленню сільської молоді передбачається:
1. Залучати до вирішення житлових проблем сільської молоді державні установи, заклади, фонди; виділяти кредити на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.
Районна рада, міська, селищні, сільські ради, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації
2012-2015 роки
2. Забезпечувати сільську молодь педагогічно-психологічними, медичними послугами, удосконалювати систему оздоровлення сільських дітей та молоді з метою охоплення всіх, хто цього потребує.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, РЦСССДМ, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
3. Здійснювати заходи з профорієнтації сільської молоді щодо набуття професій, які пов’язані з виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції, а також агросервісу, сфери обслуговування населення.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, районний центр зайнятості
2012-2015 роки
4. Забезпечити стабільне функціонування курсів підготовки та перепідготовки водіїв, трактористів для потреб сільськогосподарських підприємств.
Відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
5. Сприяти створенню механізму державної підтримки розвитку молодіжного фермерства та молодіжного підприємництва в сільській місцевості, впровадженню відповідних програм, освітніх проектів для сільської молоді щодо стимулювання підприємницької діяльності.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, РЦСССДМ, відділ освіти райдержадміністрації
2012-2015 роки
6. Залучати сільську молодь для створення системи відпочинку громадян на базі особистих підсобних господарств „зелений (сільський) туризм”.
Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, відділ з питань культури та туризму райдержадміністрації
2012-2015 роки

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Головним виконавцем та координатором Програми є відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації.
Відділ у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації: - контролює хід реалізації Програми і розглядає матеріали звіту у визначений термін на засіданнях колегії, аналізує надану виконавцями статистичну та аналітичну інформацію;
- забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню інших джерел фінансування;
- надає необхідну допомогу закладам культури і мистецтва;
- вносить пропозиції щодо змін або подовження терміну виконання заходів, вирішує проблемні питання, що виникають у процесі реалізації Програми.

Х. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті на зазначені цілі, та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Прогнозні розрахунки витрат на реалізацію Районної цільової комплексної програми «Молодь Валківщини» на 2012-2015 роки

Термін виконання (роки) Фінансування з районного бюджету (тис.грн.)

2012 10
2013 20
2014 20
2015 20


Заступник голови районної ради Ю. Яцина